Avís legal

Aquest Avís legal (d’ara endavant, «l’Avís legal»), juntament amb la Política de privacitat i cookies, regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini www.inboundcolours.com i els seus subdominis (d’ara endavant, «el Lloc web»), així com la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest.

El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació íntegra d’aquest Avís legal. En cas de no estar d’acord amb aquest Avís legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  • Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té la capacitat suficient per a això.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
  1. Informació general del Lloc Web

A continuació, s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: INBOUND COLOURS, S.L. (d’ara endavant, “INBOUND COLOURS”). 

Domicili social: Ramon Turró, 203 – 1r – 08005 Barcelona. 

N.I.F.: B-01743657

E-mail: hola@inboundcolours.com 

Telèfon: 933 090 382

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom ……, Foli ……, Fulla …….., Inscripció …

 

  1. Accés al Lloc Web

El sempre accés al Lloc web excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

 

  1. Normes d’utilització del Lloc Web 

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable. 

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans. 

II.- No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals. 

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial. 

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, «correu escombraries», «cartes en cadena», «estructures piramidals», o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això. 

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre per a accedir als diferents serveis i/o continguts del Lloc web que el requereixin.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal. 

L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne a INBOUND COLOURS davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se INBOUND COLOURS , a més, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

  1. Exclusió de responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a INBOUND COLOURS l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

INBOUND COLOURS no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i/o equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web o la navegació per aquest.

INBOUND COLOURS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

  1. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, INBOUND COLOURS només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-lo a INBOUND COLOURS , sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a INBOUND COLOURS l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre INBOUND COLOURS i els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de INBOUND COLOURS amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats. 

Tret que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc web, INBOUND COLOURS no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent-hi qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a INBOUND COLOURS .

 

  1. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de INBOUND COLOURS o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

L’Usuari manifesta ser l’únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i/o comentaris (d’ara endavant, “els Continguts”) que publiqui en el Lloc web o enviï a través d’aquest, garantint que l’ús dels mateixos en el Lloc web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests Continguts, l’Usuari cedeix gratuïtament a INBOUND COLOURS els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d’explotació existents fins a la data d’acceptació d’aquest Avís legal. Aquesta cessió s’efectua per a l’àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida de l’Usuari i setanta anys després de la seva mort o declaració de defunció.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats en el Lloc web són titularitat de INBOUND COLOURS o tercers, sense que pugui entendre’s atribuït a l’Usuari dret algun sobre els mateixos.

 

7. No aplicació del dret de destinació

De conformitat amb el que es preveu en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s’informa l’Usuari que no podrà desistir del subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.
 

 

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.
 

 

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. En cas de litigi entre INBOUND COLOURS i l’Usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.
 

 

10. Resolució alternativa de litigis en matèria de consum

S’informa l’Usuari sobre l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, a la qual pot accedir-se aquí